วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แบบทดสอบเรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตแบบทดสอบเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ( 40 ข้อ )

1.  ข้อใดต่อไปนี้จับคู่สิ่งมีชีวิตโครงสร้างที่ใช้ใน
        การเคลื่อนที่ได้ถูกต้อง
            กำหนดให้           A =  ขาเทียม
                     
                                 B = ซิเลีย
                                                     C  =   แฟลเจลลัม
          .  อะมีบา =  B   ,   พารามีเซียม  =  A  ,  ยูกลีนา  =  C
         .   พารามีเซียม  =  B  ,  อะมีบา  =  A  ,  ยูกลีนา  =  C
         .  ยูกลีนา  =  A  ,   พารามีเซียม  =  B   , อะมีบา  =  C
         .  อะมีบา  =  C  ,   พารามีเซียม  =  A   , ยูกลีนา  = B
2.              ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอะมีบา
ก.      เกิดการสลายตัวของโปรตีนแอกติน
ข.      เกิดการไหลของ  โซลก่อนเจล
ค.       เกิดการเปลี่ยนคุณสมบัติระหว่าง โซลและเจล
ง.       เกิดการยืดตัวของเยื่อหุ้มเซลล์
3.              ข้อใดเปรียบเทียบไมโครฟิลาเมนต์และไมครทูบูลได้ถูกต้อง
ก.      ทั้ง  2  มีแอกตินเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย
ข.      ไมโครฟิลาเมนต์  มีขนาดใหญ่เท่าไมโครทูบูล
ค.      พบทั้ง  2  ชนิดในอะมีบา  ,  พารามีเซียม    และยูกลีนา
ง.       ไมโครทูบูลเป็นส่วนประกอบอยู่ในซิเลีย
แต่ไมโครฟิลาเมนต์พบในแฟลเจลลัม
4.              การเคลื่อนที่แบบอะมีบายังพบในสิ่งมีชีวิตใดต่อไปนี้
ก.      เม็ดเลือดขาว
ข.      เซลล์เยื่อบุลำไส้คน
ค.      เซลล์แบคทีเรีย
ง.       สาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียว
5.              รหัส  9+2  คืออะไร  พบที่ตำแหน่งใด
ก.      จำนวนไมโครฟิลาเมนต์  พบที่  ซิเลีย
ข.      จำนวนไมโครทูบูล   พบที่  ซิเลีย
ค.      จำนวนไมโครทูบูล  พบที่เบซัลบอดี
ง.       จำนวนไมโครฟิลาเมนต์  พบที่
 แฟลเจลลัม
6.   รหัส   9+0   คืออะไร  พบที่ตำแหน่งใด
         (ใช้ตัวเลือกในข้อ  5 )
7.              เบซัลบอดีมีความสำคัญต่อการเคลื่อนที่ของยูกลีนาอย่างไร
ก.      เป็นโครงสร้างที่ใช้โบกสะบัดคล้ายใบพัดเรือทำให้ยูกลีนาเคลื่อนที่ได้
ข.      เป็นโครงสร้างที่เปรียบคล้ายเครื่องยนต์ของเรือหางยาวที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่
ค.      เปรียบเสมือนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมลงในเครื่องยนต์ที่ทำให้ยูกลีนาเคลื่อนที่ได้
ง.       ถูกทุกข้อ
8.              ข้อใดเปรียบเทียบลักษณะของซีเลียและแฟลเจลลัมได้ถูกต้อง
ก.      ซิเลียยาวกว่าแฟลเจลลัม
ข.      ซิเลียมีจำนวนน้อยกว่าแฟลเจลลัม
ค.      ทั้งซิเลียและแฟลเจลลัมต่างก็มีเบซัลบอดีเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย
ง.       ลักษณะการพัดโบกของซิเลียและแฟลเจลลัมทำได้ทิศทางเดียว
9.              โปรตีนไดนีนหรือไดนีนอาร์มมีความสำคัญอย่างไร
ก.      ช่วยยึดไมโครฟิลาเมนต์เข้ากับไมโครทูบูล
ข.      ช่วยยึดเบซัลบอดีกับตัวเซลล์
ค.      ช่วยผลิตพลังงานในการพัดโบกสะบัดของแฟลเจลลัม
ง.       ช่วยยึดไมโครทูบูลเข้าด้วยกันและบังคับให้เกิดการโบกสะบัดในทิศทางที่ต้องการ
จงพิจารณาโครงสร้างต่างๆเหล่านี้แล้วตอบคำถามตั้งแต่ข้อ  10 - 13
1                 =    กล้ามเนื้อวง                                          7     =     ท่อไซฟอน
2                 =    กล้ามเนื้อลำตัว                                     8     =     แอมพูลลา
3                 =    กล้ามเนื้อขอบกระดิ่ง                         9     =     มาครีโพไรต์      
4                   =    กล้ามเนื้อตามยาว                                10   =     ปาก
5                 =    เดือย
6                 =    ทิวป์ฟิต

10.       ไส้เดือนใช้กล้ามเนื้อใดในการเคลื่อนที่
.   1  และ   2                             .  1  และ  3
.   1  และ   4                             .     4
11.       การทำงานของโครงสร้างใดที่ต้องอาศัยแรงดันจากน้ำ
.    5  และ  6                             .  6  และ  7
.    8  และ   9                           .  6   และ  9
12.       แรงดันน้ำ  เกิดจากการทำงานของโครงสร้างใดบ้าง
.  2  และ  8                                               .   6 ,  7  ,  9
.  7  และ  10                             .   6  และ  7
13.       แมางกะพรุนใช้การทำงานของโครงสร้างใดในการเคลื่อนที่
.   1  และ  3                              .  3  และ  4
.   2  และ  3                              .  1   และ  2
14.       สิ่งมีชนิดใดที่มีการทำงานของกล้ามเนื้อแบบสภาวะตรงข้ามทั้งหมด
ก.      ปลาดาว ,  แมลง ,  ไส้เดือน
ข.      แมงกะพรุน,  ปลาดาว  ,  แมลง
ค.      แมลง  ,  ไส้เดือน ,  ปลา
ง.       งู  ,  กบ ,  ปลาดาว
จงพิจารณาสิ่งที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามข้อ   15  -  17
ถ้า กำหนดให้
A  =    กล้ามเนื้อยกปีก                                      D  =    กล้ามเนื้อกดปีก
B  =    กล้ามเนื้อเฟล์กเชอร์                             E  =    กล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์
C  =    กล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มชั้นอก             F  =    กล้ามเนื้อตามยาว
15. ขณะตั๊กแตนกระโดดกล้ามเนื้อใดทำงาน
.    A  =   หด  ,  B =  คลาย
.   C  =    หด ,   F  =  คลาย
.   E  =    หด  ,   B  =  คลาย
.   E  =    คลาย  ,  B  =  หด
16.   ถ้า   A  =  คลาย  แต่   D  =  หด  จะเกิดอะไรขึ้น
ก.      ปีกนกจะหุบลง
ข.      ปีกนกจะยกขึ้น
ค.      ปีกแมลงจะหุบลง
ง.       ปีกแมลงจะยกขึ้น
17.  แมลงใช้กล้ามเนื้อคู่ใดช่วยให้บินได้
ก.      A  และ  C
ข.      B  และ  E
ค.      C  และ  F
ง.       A  และ  D
18.  ข้อใดกล่าวถึงการเคลื่อนที่ของปลาได้ถูกต้อง
ก.      เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อแบบสภาวะตรงกันข้ามตลอดบริเวณลำตัวหลายจุดสลับกัน
ข.      เมือกนอกจากจะช่วยลดแรงเสียดทานแล้วยังช่วยรักษาทิศทางขณะเคลื่อนที่ด้วย
ค.      การว่ายน้ำในแนวดิ่งใช้เฉพาะครีบอกเท่านั้น
ง.       ครีบหางมีขนาดในการรักษาสมดุลย์ไม่ให้เอียงมากกว่าการทำให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
19.       กระดูกสันหลังของเสือชีต้าที่โคังงอและแอ่นตัวยืดออกได้ดีมีผลต่อสิ่งใดมากที่สุด
ก.      ความทนทานในการวิ่ง
ข.      ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
ค.      ช่วงเก้าเท้ายาว
ง.       ถูกทุกข้อ
20.       กระดูกใดที่ไม่จัดเป็นกระดูกรยางค์
ก.      กระดูกเชิงกราน
ข.      กระดูกสะบัก
ค.      กระดูกกระเบนเหน็บ
ง.       กระดูกไหปลาร้า
21.       ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของกระดูกได้ถูกต้อง
ก.      กระดูกซี่โครงคู่ที่  12  และ  13  ปลายด้านหน้าจะไม่ยึดติดกับกระดูกหน้าอกจึงเรียกซี่โครงลอย
ข.      กระดูกในร่างกายมีทั้ง  216  ชิ้น  เป็นกระดูกแกน 80 ชิ้นกระดูกรยางค์  136 ชิ้น
ค.      กระดูกต้นแขนจะต่ออยู่กับกระดูกสะบ้าที่บริเวณหัวไหล่
ง.       กระดูกเชิดกรานไม่ได้เชื่อมต่อกับกระดูกสันหลัง
22.  หมอนรองกระดูกพบบริเวณใด
ก.      ปลายข้อต่อระหว่างกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้า
ข.      ระหว่างกระดูกสันหลังด้วยกัน
ค.      ระหว่างข้อพับที่เข่าและข้อศอก
         ง.       ระหว่างกระดูกซี่โครงกับกระดูกหน้าอก
23.  ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของไขกระดูกไม่ถูกต้อง
ก.      ในเด็กไขกระดูกมีเซลล์ใขกระดูกช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว
ข.      ในไขกระดูกพบว่ามีหลอดเลือดและเส้นใยประสาท
ค.      ไขกระดูกพบที่บริเวณส่วนปลายของกระดูกแขนและขา  ที่เป็นกระดูกท่อนยาว
ง.       ไขกระดูกไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายกันได้
24.  ข้อต่อชนิดลูกกลมในเบ้าพบที่ใด
.   ข้อศอก                   .  หัวไหล่
.   หัวเข่า                    .  นิ้วหัวแม่มือ
25.  ข้อต่อแบบอานม้าพบที่ใด
.  กระดูกสันหลัง        .  หัวเข่า
.  โคนนิ้วมือ                                .  ฝ่ามือ , ฝ่าเท้า
26.       บริเวณข้อศอกพบข้อต่อแบบใด
ก.      บานพับ  และ  สไลด์
ข.      แบบเดือย  และ  บานพับ
ค.      ลูกกลมในเบ้า
ง.       อานม้า  กับ  บานพับ
27.       ข้อใดกล่าวถึงน้ำไขข้อไม่ถูกต้อง
ก.      นำอาหารไปเลี้ยงเซลล์กระดูกบริเวณข้อต่อต่างๆ
ข.      ช่วยลดการเสียดสีและการเสียดทานทำให้ไม่เจ็บและเคลื่อนไหวได้คล่อง
ค.      พบอยู่ระหว่างชั้นของกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อทั่วๆไป
ง.       น้ำไขข้อมีโอกาสลดน้อยลงเมื่อเข้าสู่วัยชรา
28.       ข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้พบที่ใดบ้าง
.  สันหลังกับกระเบนเหน็บ
.  ซี่โครงกับอก
.  กระเบนเหน็บกับเชิงกราน
.  สะบักกับแขน
29.       ข้อต่อคู่ใดที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวเหมือนกันมากที่สุด
ก.      ข้อมือ  กับ  เข่า
ข.      ไหล่ กับฐานของกะโหลกต่อกับสันหลัง
ค.      สันหลัง กับโคนนิ้วชี้
ง.       ข้อศอก กับฐานของกะโหลกต่อกับสันหลั
30.       ถ้านักเรียนกางแขนออก  กล้ามเนื้อไบเซพและไตรเซพทำงานอย่างไร
ก.      ไบเซพหดตัว ,  ไตรเซพคลายตัว
ข.      ไบเซพคลายตัว  ,  ไตรเซพหดตัว
ค.      ไบเซพหดตัว  ,  ไตรเซพหดตัว
ง.        ไบเซพคลายตัว  ,  ไบเซพคลายตัว
31.       นักเรียนคิดว่ากล้ามเนื้อไบเซพ และไตเซพจะหดตัวพร้อมกันในกรณีใดต่อไปนี้
ก.      ดำใช้มือหิ้วถังน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มถังหนัก  30  กิโลกรัม
ข.      แดงชูมือขึ้นเหนือศีรษะ
ค.      ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะไบเซพ และไตรเซพจะทำงาน
ตรงข้ามกันคือฝ่ายหนึ่งหดอีกฝ่ายจะคลาย
ง.         และ    ถูกต้อง
32.       นักฟุตบอลอาชีพที่โดนเตะด้านหลังโดยเฉพาะบริเวณข้อเท้าด้านหลังถึงแม้ว่ากระดูกข้อเท้าจะไม่เป็นอะไรแต่มีผลทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงจนอาจเลิกเล่นฟุตบอลได้อาการบาดเจ็บนั้นน่าจะเกิดจากอะไรเป็นสำคัญ
ก.      กล้ามเนื้อโคนขาฉีกขาด
ข.      เอ็นร้อยหวายฉีกขาด
ค.      เอ็นที่หัวเข่าฉีกขาด
ง.       กระดูกข้อเท้าแตก
33.       ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.      เอ็นยึดข้อช่วยให้ข้อต่อของกระดูก 2 ชิ้นติดกันแต่เอ็นยึดกระดูกจะช่วย
ให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อต่อหรืออวัยวะได้
ข.      เอ็นยึดกระดูกจะพบอยู่บริเวณส่วนกลางของมัดกล้ามเนื้อ
ค.      ทั้งเอ็นยึดข้อและเอ็นยึดกระดูกจะมีทั้งความเหนียวและแข็งไม่สามารถยืดหยุ่นได้
ง.       ทั้งเอ็นยึดข้อและเอ็นยึดกระดูก  ถ้าฉีกขาดไม่สามารถประสานและเชื่อมต่อได้คล้ายกระดูก
34.       ผนังหลอดเลือด  เป็นกล้ามเนื้อชนิดใด
ก.      กล้ามเนื้อลาย
ข.      กล้ามเนื้อหัวใจ
ค.      กล้ามเนื้อเรียบ
ง.         หรือ    ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นผนังหลอดเลือดบริเวณใด
35.       กล้ามเนื้อชนิดใดที่ทำงานนอกอำนาจจิตใจคล้ายกับหัวใจ
ก.      กล้ามเนื้อที่ลิ้น
ข.      กล้ามเนื้อม่านตา
ค.      กล้ามเนื้อบริเวณหน้าผาก
ง.       กล้ามเนื้อขากรรไกร
36.       ลักษณะเซลล์กล้ามเนื้อเป็นรูปทรงกระบอกยาว1เซลล์มี1นิวเคลียสจะพบที่ที่ใด
ก.      หัวใจ
ข.      กระเพาะอาหาร
ค.      ลำไส้
ง.       แขน
37.       เซลล์กล้ามเนื้อที่มีลักษณะ  เรียวยาว  แหลมหัวแหลมท้าย  คือกล้ามเนื้อชนิดใด
ก.      กล้ามเนื้อหัวใจ
ข.      กล้ามเนื้อยึดกระดูก
ค.      กล้ามเนื้อเรียบ
ง.         และ ข
38.       ข้อใดลำดับโครงสร้างของกล้ามเนื้อยึดกระดูก
        จากโครงสร้างเล็กสุดไปใหญ่สุดได้ถูกต้อง
ก.      Myofibril  / Muscle  fiber   / Myofilamen 
.    Muscle  fiber   /  Myofibril  /  Myofilament
.    Myofilament  /  Muscle  fiber /  Myofibril
        .    Myofilament   / Myofibril  / Muscle  fiber
39.       คำอธิบายข้อใดที่ตรงกับสมมุติฐานการทำงานของกล้ามเนื้อที่ฮักซเลย์และแฮนสันเสนอไว้
ก.      แอกติน  2  ด้านเลื่อนเข้าหากัน
ข.      ไมโอซินเลื่อนเข้าหาแอกตินทั้ง  2  ด้าน
ค.      ไมโอซิน  และ  แอกตินต่างเลื่อนตัวเข้าหากัน
ง.       เป็นไปได้ทั้ง   และ 
40.       นักเรียนคิดว่า  การหดตัวทำงานของกล้ามเนื้อ  คิดว่าต้องใช้อะไรอีกที่สำคัญ
ก.      ATP      
ข.      แสง
ค.      ฮอร์โมน
ง.       อุณหภูมิที่เหมาะสม


7 ความคิดเห็น: